Skip to content

.

قورمه‌سبزی آماده بدمزه نیست اما قیافه‌اش با قورمه‌سبزی خانگی فرق می‌کند.

قورمه‌سبزی خانگی بیشتر این شکلی است در حالی که قورمه‌سبزی

آماده بیشتر این قیافه را دارد. در هر حال.

wordpress stat