Skip to content

...بیشتر که فکر می‌کند جزئیات کوچکی را به یاد می‌آورد. می‌داند که دامن پوشیده بود.

حتا چین‌هایش را هم به یاد دارد.

.

wordpress stat