Skip to content

.

.

.

.

.

یعنی هنوز منتظرش مانده؟

آیا این روزها به او فکر می‌کند؟

وقتی به او فکر می‌کند
با چه کلماتی فکر می‌کند؟

نمی‌]خواهد حتا چهره‌اش را ببیند.

چه چیزهایی از او
یادش مانده؟

خیلی کم.
بسیار اندک!

از کوه سرازیر می‌شود.

wordpress stat